A Área de Urbanismo, Vivenda, Rehabilitación e Mobilidade é complexa, xúntase a atención ó cidadá na tramitación de calquera tipo de autorización de obras coa redacción de planeamento, ordenanzas, planificación de infraestructuras e proxectos de urbanización, decisións de futuro importantes para a cidade que teñen un desgaste nos tempos da súa execución xa que non son inmediatas.

FINANCIACIÓN EXTERNA:

Dende a concellería se desenvolveron sempre os programas de Fondos Europeos que teñen que ver co desenvolvemento urbano (Urban, Dusi, etc), xa que entra dentro das súas competencias de urbanismo e planificación, ainda que o programa sexa trasversal e de servizo a outras áreas, polo que a partida económica se relaciona con Facenda e Patrimonio.

Se realizou o peche das obras do programa Urban, e dende Urbanismo preparouse en tempo e entregouse a candidatura a optar ó programa DUSI (Desenvolvemento Urbano Sostenible e Integrado), facendo todas as xestións necesarias tanto internamente como co Ministerio, e incluso preparando unha xornada divulgativa do mesmo. A Estratexia Ría de Ferrol 2020 aprobouse en segunda convocatoria, e foi notificada en Maio do 2017 unha axuda de 10 millóns de €.

Se solicitou o Programa Interreg Espazo Atlántico xunto con 8 cidades europeas o proxecto MMIAH de posta en valor do Patrimonio Marítimo, Militar e Industrial, cun importe de 2,5 millóns de €.

Se solicitou e concedeu a participación no programa Civitas SUmp para promover Plan de Mobilidade con Axudas Europeas, sendo elexidos con outras 14 cidades europeas. 7.000 €

Solicitada a axuda no programa Pareer , de Rehabilitación Enerxética de Recimil. 534.029,98 € (sen resolver).

Proxecto de Rehabilitación do Dique da Cabana e Tinglado. FEMP (tramites coa concellería de emprego)  163.108,00 €

Solicitude do 1,5 % Cultural para o Castelo de San Felipe, xunto coa Concellería de Patrimonio. 455.581,37 €.

Axudas á Rehabilitación:

O Concello de Ferrol contaba coa chegada deste goberno con 3 áreas de Rehabilitación, Magdalena Ferrol Vello, A Graña e Esteiro. A estas áreas sumouse no 2017 a Área de Rehabilitación de Recimil. A tramitación deu lugar a 556 intervencións cunha inversión de máis de 15 Millóns de Euros. (4 Millóns Subvencionados)

As axudas e subvencións concedidas superan os 17 millóns de euros

PROXECTOS REDACTADOS

 1. -Alternativa á Ponte de Santa Mariña.
 2. -Praza de Armas.
 3. -Carretera de acceso ó Cementerio de Serantes.
 4. -Reforma Mercado de Caranza Fase 1
 5. -Local de Arraigo.
 6. -Proxecto de Acondicionamento do Dique da Cabana e Tinglado
 7. -Praza da Escola das Pedreiras
 8. -Expropiacións de Basanta e Espiño.
 9. -Pista Polideportiva Mandiá.
 10. -Urbanización Estrada de Pazos Fase 1
 11. -Urbanización de Espartero
 12. -Urbanización Carme Curuxeiras
 13. -Obras de reparación do Ateneo
 14. -Obras de Reparación do Toxos
 15. -Fachadas e Cubertas da SGHN
 16. -Oficina de Atención ao Peregrino
 17. -Accesibilidade Centros Deportivos
 18. -Accesibilidade Centros Docentes
 19. -Proxecto Bás. e Exec. da rehabilitación enerxética en 10 de Marzal. Recimil.
 20. -Proxecto Bás. e Exec. da rehabilitación enerxética en Naron 1-6. Recimil.
 21. -Proxecto Bás. e Exec. da rehabilitación enerxética en Ares 1-2. Recimil.
 22. -Proxecto Bás. e Exec. da rehabilitación enerxética en Betanzos. Recimil.
 23. -Iluminación da Magdalena, 1ª Fase
 24. -Iluminación do Cantón de Molíns .
 25. -Proxecto da Cuberta de Xogo de Chave. Serantes.
 26. -Accesibilidade Cruces de Peóns 2ª Fase
 27. -Accesibilidade Cruces de Peóns 3ª Fase
 28. -Accesibilidade Cruces de Peóns 4ª Fase
 29. -Accesibilidade Cruces de Peóns  5ª Fase
 30. -Aparcamento Disuasorio na Rúa Alegre
 31. -Aparcamento Disuasorio no CHUF
 32. -Reformado das Obras de Urbanización da Rúa Basanta
 33. -Proxecto de Mobiliario de Ferrol Vello
 34. -Adaptación do Proxecto de Mobiliario de A Magdalena
 35. -Rehabilitación do edificio do Toxos e Flores
 36. -Urbanización Fenya
 37. -Urbanización Vinculeiro
 38. -Memoria Valorada para acondicionamento de 9 vivendas en Recimil.

Concellería de Patrimonio Histórico

 1. -Rehabilitación da Casa de Cureñas. San Felipe
 2. -Rehabilitación da Casa do Comandante. San Felipe
 3. -Rehabilitación de Caseta de Vixiantes. Castelo de San Felipe.
 4. -Limpeza de Batería Baixa.
 5. Acceso a capela de Santa Comba
 6. – Rehabilitación integral de lavadeiros de Brión, Esmelle e Balón.
 7. -Consolidación de Parte Alta da Casa do Gobernador e eliminación de elementos descontextualizados
 8. -Memoria Valorada da evacuación de augas do Castelo de San Felipe

O importe das obras proxectadas ascende a máis de 15 millóns de euros

OBRAS:

Remate das obras comenzadas co goberno anterior:

 1. Remate das obras de reurbanización do Cantón de Molíns, primeira fase.
 1. -Acondicionamiento dos baixos de Costa de Mella e Xardíns de Herrera. Remate da obra principal .
 1. -Remate das obras do centro Cívico de Canido (Programa Urban)

Obras realizadas:

 1. -Urbanización da Rúa Miramar
 1. -Construcción de Muro na Rúa Miramar.
 1. -Musealización Costa da Mella
 1. -CC de Canido. Acondicionamento de Cafetería e comedor Social.
 • Rúa da Parda.
 • Obras de accesibilidade 1ª fase.
 1. -Iluminación da Rúa Miramar.
 1. – Cuberta da Casa do Coronel, sede da Sociedade Galega de Historia Natural.
 1. Obras de accesibilidade 2ª fase.
 1. -Rúa Manuel Comellas.
 1. -Praza das Pedreiras.
 1. -Iluminación Cantón Fase 1
 1. -Accesos Aneiros -A Cabana Fase 1
 1. Obras de accesibilidade 3ª fase.
 1. -Acondicionamiento Local de Arraigo
 1. Dotación de Mobiliario e Mupis para o Barrio da Magdalena.
 1. -Centro Cívico de Ferrol Vello. Dotación de Mobiliario
 1. -Xornadas sobre o Plan de Mobilidade.
 • Acondicionamiento do baixo do Centro Cívico de Ferrol Vello como Oficina de Atención do Peregrino.
 1. – Reparación de fachada da casa do Coronel, sede da Sociedade Galega de Historia Natural.
 1. -Obras de Reparación do Ateneo

Obras adxudicadas ou en execución:

 1. -Praza de Armas
 1. -Mercado de Caranza
 1. -Rehabilitación de envolvente en 10 de Marzal
 1. -Rehabilitación de envolvente en  Narón 1-6
 1. -Pasarela de Santa Mariña
 1. -APasos de Peóns Fase 4
 1. -Urbanización Fenya

Obras en contratación

 1. -Urbanización Espartero
 1. -Urbanización Carme Curuxeiras
 1. -Carretera de Pazos Fase 1
 1. -Acceso Cementerio de Serantes
 1. -Iluminación da Magdalena
 1. -Accesibilidade de Equipamentos Deportivos
 1. -Accesibilidade Equipamentos Docentes
 1. -Aparcadoiro Rúa Alegre

Área de Vivenda: ( dende Xuño de 2017)

Destacar o Equipo de Traballo  Multidisciplinar con Seguridade, Benestar, Obras e o Cri para levar a cabo a Rehabilitación de Recimil que deu como resultado unha diagnose que ten que derivar nun plan de traballo coordinado entre as distintas concellerías.

A diagnose está rematada cunha proposta de regulamento para adxudicación de vivendas e unha temporización das obras a executar.

Planeamento e Xestión:

– Aprobación definitiva do Pepri de Ferrol Vello, para avanzar na recuperación da cidade e ter un instrumento que axilice a tramitación da rexeneración urbana sen necesidade de depender de outras institucións.

-Aprobación da ordenanza de Inspección Técnica de Edificios, para fomentar a conservación e mantemento da edificación. 500 expedientes

-Un impulso da Área de Disciplina, facendo un seguimento importante nas ordes de Execución o que levou a acometer varias execucións subsidiarias con custo económico importante para esta concellería.  (11 actuacións subsidiarias)

-Modificación da Ordenanza de Terrazas para adaptar á ordenanza existente ás interpretacións da comisión e requerimentos dos grupos municipáis e hosteleiros. O traballo da comisión e divulgativo entre os diferentes barrios deron lugar a unha mellora na implantación das terrazas tanto estéticamente como en ocupación  mellorando sustancialmente o espazo público, con 319 expedientes tramitados

Ordenanza de Accesibilidade. Pendente de aprobación

Ordenanza de Contaminación atmosférica. aprobación definitiva

-Concurso de ideas a nivel de anteproxecto para a adxudicación da reforma da Praza de Armas. 50 propostas achegadas de toda España

Expediente Vinculeiro. Redacción de proxecto para rematar as obras de urbanización pendentes para primeira ocupación. Execución do Aval

-Expediente Xoane, AEI 5. Expediente de Vicios ocultos da urbanización .

Xunta Compensación Boial. Pechado expediente e deuda

Negociacións co Sareb sobre diferentes propiedades:  Campo de San Xoan

-Modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Presentación do Documento inicial Estratéxico para avaliación ambiental. de 2016

            Xornada de información ó Goberno Municipal

            Comisión de seguimento con grupos políticos

            Xornada de divulgación entidades

No mes de abril de 2019 achégase o Docuemnto de Aprobación Inicial que está sendo revisado polos técnicos.

Reunións e solicitudes con diferentes Consellerías e entidades:

-Igvs: Solicitud de información sobre Plan Sectorial de Solo Industrial

           Solicitud de información de axudas a vivenda Recimil e San Pablo.

           Adianto de expedientes para a axilización do programa Rexurbe.

-Estradas de Galicia: Solicitud de remate da vía de Vinculeiro con Narón.                                       Transporte Marítimo

-Unión Fenosa: Solicitud de soterramenteo de liñas

                             Estación de Santa Mariña

-Autoridade Portuaria: Deslinde e cesións

Área de Mobilidade

Reunións con Tranvías e Monbús

Reunións de transporte Xunta, Dirección Xeral de Mobilidade

Grupo de traballo alcaldes Tren Feve

Proxecto Executivo. Peatonalización de A Magdalena.

Alegacións ao Plan de transporte

Redacción de pregos para a contratación de asistencia técnica estudo de xestión

Pacto da Mobilidade

Semana Europea da Mobilidade 2017 e 2018

Solicitud de axuda programa europeo Civitas SUMP. Pendente actualización do PMUS

Enquisa de Mobilidade

Asistencia Téncica para Xestión de Transporte

Proxectos Pendentes:

Urbanización de Manuel Belando- Nova de Caranza. en contratación

-Proxecto de reordenación Estrada de Castela- Trincheira. Comunicación Narón

-Acondicionamiento de Aparcadoiros Existentes. Ascensores

-Rehabilitación  Casa de Carvalho Calero

-Urbanización Avenida de Vigo-Avenida do Rei.

Revisión e tramitación de obras de outras administracións:

Fomento:

-Tren ó Porto Exterior. Informes enxeñeiro e arqueóloga.

– As Pías. Revisión da primeira fase, en tramitación á segunda. Pendentes do Convenio. Reunión e reclamacións a Fomento

Deputación:

– Estrada de San Pedro. Pendente de executar. Previsión maio 2019.

– 19 de febreiro 2ª e 3ª Fase. Pendente de Licitar, xa enviada toda a documentación

Intermodal:

-Reunións e suxestións informe estudo de alternativas.

Navantia:

-Obras de Saneamento

-Obras de instalacións provisionáis

-Proxecto de Asteleiro 4.0

Ampliación do Chuf:

-Reunións técnicas para análisis de alternativas e incidencia na ciruclación no vial de Irmandade Doadores de Sangue

-Tramitación licenzas Naval

-Tramitación da  Lei 3/2016

Defensa: 

Tramitación Convenio. Pendente de informe de Intervención.

 Solicitude de Cesión da Alameda de Esteiro e Sustitución da Muralla do Astaleiro

Adif:

– Mellora do Tren Ferrol-Coruña

-Grupo de traballo Feve

-Expediente Disciplina actual pasarela de Santa Mariña. Pechado. Cesión da pasarela

-Expediente de Disciplina do Muro de Contención Rúa Loureiro. Xudicializado ainda que temos o compromiso d¡pola súa parte de facelo.

Igvs:

-Impulsar execución programa Rexurbe

-Soliciturdes de Subvención Área de Rehabilitación

-Programa de Vivendas Baleiras

-Infraestructuras

            Depuradora

            Interceptores Xerais Colector de A Malata

UDC

            Estudio dasposibilidades de ampliación do Campus universitario de Esteiro.

            Máis de 5 alternativas que deron como resultado a compra da parcela do Invied            na avenida de Esteiro, e edificio administrativo na Residencia do Invied.

            Estudio das posibilidades de implantación da Residencia Universitaria.     Alternativas    e diferentes ubicacións na cidade

Medios humanos e Conclusións:

Urbanismo: Á escasez de persoal se suma a imposibilidade de cubrir baixas e xubilacións, polo que disminuiu a capacidade de traballo nos últimos anos, ausencia de deliñantes, traballo que están a facer os técnicos do departamento, xurídico, competencia que esta a asumir o xefe de Servizo, acumulando carga de traballo, e falta de persoal  técnico e administrativo en xeral.

Por outra banda na área de Vivenda non hai persoal específico, polo que se está a xestionar os expedientes co persoal de Oficina de Rehabilitación e Planeamento. Sería de ran utilidad asignar esta labor a un negociado.

O persoal existente é de 4 Arquitectos, 1 Enxeñeiro Industrial, 3 arquitectas Técnicas, 1 Enxeñeiro Técnico Industrial, Xefe de Servizo, Xefe de Sección, Xefa de Negociado de licencias e 5 administrativos (2 en Licenzas, 2 en Disciplina e 1 en Planeamiento) ademáis de 2 persoas no rexistro auxiliar de Urbanismo.

Ainda así o tempo de informe de licenzas era ata mediados do ano 2018 de 1 mes , sempre e cando estivera toda a documentación completa e non necesitase informes sectoriais. Na actualidade o tempo de informe técnico é de 2,5 meses, debido á entrada de expedientes de máis calado, CHUF, ASTELEIRO, revisión do PXOM, o estudo das ofertas das licitacións de obra e a xestión de fondos europeos, que fan que se teña que dividir o traballo entre os 4 arquitectos e o Enxeñeiro.

En canto a Mobilidade destacar o esforzo que está a facer a funcionaria, apoiada por unha administrativa e o Enxeñeiro de urbanismo actualmente, para desenvolver o traballo, xa que actualmente se están a levar a cabo os estudos necesarios para reorganizar o servizo de Transporte Público, xestionado ata dia de hoxe pola Xunta de Galicia. Hai que ter en conta que se necesitará personal específico se decidimos xestionar o servizo dende o concello.

Compre destacar o esforzo que están a facer os funcionarios de apoio a outras concellerías, e para a tramitación de subvencións e axudas externas.

En canto ás asistencias técnicas externas, suprimiuse o servizo de topografía e expropiacións, xa que se incurría en un pago mensual por un servizo que non tramitaba moitos expedientes. Durante o ano 2018 só tivemos que tramitar un expediente.

Está pendente de adxudicaicón o servizo de Inspección Técnica de Edificios dende fai dous anos.

Está pendente de contratación o servizo de Oficina de Rehabiltiación. Revisando os pregos conforme a nova lei de contratos e axustándose a Lei de Rehabilitación galega, pendente de aprobación.

O servizo de arqueoloxía está vixente o contrato de asistencia durante 4 anos, adxudicado en abril do 2016.

Compre destacar a dificultade para a xestión de axudas e subvencións dos programas europeos.

Actualmente contamos con una oficina EDUSI ubicada físicamente no Torrente Ballester que conta con 3 persoas, Coordinación, Economista e Comunicación.

Estas tres persoas teñen un contrato específico para este programa e de duración determinada.

Os orzamentos de Axudas Europeas dado que son trasversais a distintas Cocellerías son xestionados dende a Área de Promoción Económica e Emprego. Sería de especial interés dadas as trabas administrativas a creación de un negociado específico de xestión de axudas.

Expedientes Tramitados:

Se adxunta a continuación o listado de expedientes tramitados dende xuño de 2015 que suman 11.298 expedientes,

Expedientes de Urbanismo creados a partir do 01/06/2015 a 30/04/2018

NEGOCIADO EXPEDIENTES TOTAL
INSPECCIÓN E DISCIPLINA Dilixenciados Disciplina 5
Dilixencias Previas 299
Ejecución Subsidiaria 11
Especial Protección 4
Multas Coercitivas 122
Orde de Execución 266
Reposición da Legalidade 158
Ruina 73
   
ITE Presentación inspección técnica de edificios 500
   
LICENCIAS CP-01.Comunicación Previa de actividade 214
CP-02.Comunicación Previa de actividade con obras de acondicionamento 193
CP-03.Comunicación Previa de cambio de titularidade das licenzas de actividade 436
CP-04.Comunicación Previa de cambio de titularidade das licenzas de obras 3
CP-05.Comunicación Previa de inicio de obras menores 2.824
CP-06.Comunicación Previa de posta en funcionamento de actividades inocuas 173
CP-07.Comunicación Previa de obras maiores e peches 205
CP-08.Comunicación Previa de estadas, plataformas elevadoras e valos de obras 840
CP-09.Comunicación Previa de obras para instalacións ou estacións radioeléctricas 6
CP-10.Comunicación Previa de pasaxes 59
Dilixenciados 794
Licenza de Actividades Clasificadas 37
Licenza de Actividades Inocuas 23
Licenza de Obra Maior 508
Licenza de Obra Menor 1.416
Licenza de Pasaxes (Placas de pasaxes) 57
Licenza de Primeira Ocupación 102
Licenza Municipal de Terrazas 319
Licenza Obra Menor 1
Parcelación 37
Planes de implantación 1
   
PLANEAMENTO E XESTIÓN Actuacións EDUSI 1
Actuacións Negociado de Cultura e Deportes 6
Actuacións Negociado de Emprego 3
Actuacións Negociado de Facenda 45
Actuacións Negociado de Intervención 19
Actuacións Negociado de Servizos 101
Actuacións Outras concellerías 16
Actuacións Plan Urban 1
Actuacións Recadación 2
Actuacións Secretaría Xeral 19
Actuacións Unidade de Contratación 21
Anulación de Retención de crédito (RC/) _ Urbanismo 2
Aprobación de proxectos 33
Aprobación do Plan de seguridade e saúde 11
Cambio de uso dotacional 1
Cancelación de depositos 5
Certificados urbanísticos 625
Contrato Maior Planeamento e Xestión 19
Contrato menor Planeamento e Xestión 85
Contrato menor Unidade administrativa 4
CONVENIO URBANISMO 10
Devolución de avais 48
Documentos a asinar – Planeamento e xestión 10
Estudo de detalle Planeamento e Xestión 1
Expedientes Xulgado 2
Expropiación 1
Mocións 31
Normalización de Fincas 2
Obra principal 19
Pago expropiación xulgados 9
Pedido Urbanismo 31
Peticións de informes de obras/plans promovidos por outras AA.PP. 110
Plan de Desenvolvemento Previstos Planeamento e Xestión 1
Plan Especial previsto no Planeamento 1
Proxecto Reparcelación 1
Seguimento de obras 4
Solicitude de Retención de crédito (RC) _ Urbanismo 23
Solicitude de Transferencia de crédito (TC) _ Urbanismo 5
Solicitude de Xeración de crédito (XC) _ Urbanismo 5
Tratamento de solicitudes – Dilixencias previas Planeamento e Xestión 237
XEFATURA 14
   
URBAN Bolsas de Alumnado dos Cursos do Programa Urban 4
Contrato menor Urban 5
Pagamento de Bolsas do Alumnado dos Cursos 8
Pedido Plan Urban 11
    11.298