Jorge Suárez Fernández

 JorgeAlcalde

De carácter enunciativo:

Atribucións:

Comunicación e relacións institucionais

Contribucións e impostos; tasas e arbitrios e, en xeral, todo o relacionado cos ingresos municipais; servicio de inspección das rentas e exaccións; tesourería e recadación; inventario municipal de bens; administración, adquisición e alleamento de bens municipais; intervención, xestión presupostaria, presuposto e as súas modificacións; operacións de crédito e, en xeral, todo o relacionado coa Facenda Municipal.

Atribucións en materia de contratación administrativa e privada tanto na súa preparación, adxudicación, efectos e extinción.

Fondos Europeos e Novas Tecnoloxías.

Competencias relacionadas co persoal funcionario, laboral e eventual, Regulamento de Funcionarios e bases para o ingreso na función pública municipal.


Remuneración: 40.000€

Vigo, 1975. Licenciado en Dereito. Funcionario da Administración de Xustiza, sindicalista e activista social.

Contacto: alcaldia@ferrol.es

Redes:  image@Jorge_Suarez_F    F_icon.svg facebook

Advertisements