Lugar de todas

Aviso Legal

DATOS

Nome: Ferrol en Común

CIF: G-70504253

Enderezo: Praza de Armas, s/, 15402 Ferrol (A Coruña)

INFORMACIÓN XERAL

Esta é a web de Ferrol en Común, e ten a finalidade de difundir informacións e noticias de interese sobre Ferrol en Común e as actividades que desenvolve.

SOBRE A PROPIEDADE LEGAL E INTELECTUAL

A propiedade desta web e o seu contido é do Partido “Ferrol en Común”, en adiante “Ferrol en Común”. Queda prohibida a transmisión, cesión, venda e aluguer desta web sen a correspondente autorización das persoas propietarias.

A información e consellos presentados nesta web son de carácter orientativo quedando “Ferrol en Común” exento de calquera responsabilidade derivada da falta de exactitude ou efectividade en dita información ou consellos.
”Ferrol en Común” resérvase o dereito de modificar o contido da web sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación. A información remitida a esta web ou inserida a través dos seus formularios deberá ser veraz e non vulnerará o dereito a terceiros nin a legalidade vixente.

“Ferrol en Común” declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual coa persoa ou empresa que tivera prexuízos de calquera natureza ocasionados por virus informáticos ou por elementos informáticos de calquera índole ao non poder garantir ao 100% a ausencia de virus nin de outros elementos na web

CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN DA WEB

“Ferrol en Común” resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nesta páxina e pode limitar ou non permitir o acceso a dita información. Especialmente, “Ferrol en Común” resérvase o dereito a eliminar, limitar ou impedir o acceso á súa web cando xurdan dificultades técnicas por feitos ou circunstancias alleas a “Ferrol en Común” que, ao seu criterio, diminúan ou anulen os niveis de seguridade adoptados para o axeitado funcionamiento da web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Algúns servizos prestados na web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros automatizados.

A persoa usuaria garante que os datos persoais facilitados á “Ferrol en Común” son verdadeiros e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos.

De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, informaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por FERROL EN COMÚN, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada.

Os datos persoais que nos facilite voluntariamente serán tratados por FERROL EN COMÚN, con enderezo na Praza de Armas, s/, 15402, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de cancelación, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais.

FERROL EN COMÚN non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

Así mesmo, FERROL EN COMÚN cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a ferrolencomun@gmail.com , ou directamente ante o delegado de protección de datos. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente.

FERROL EN COMÚN adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes segundo a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

 “Ferrol en Común” pode utilizar cookies cando un usuario ou usuaria navega pola web, asociándose unicamente co navegador dun computador determinado (usuario anónimo), e non proporcionan por si mesmas o nome e apelidos da persoa usuaria. A usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que se lle avise por pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro.

POLÍTICA DE COOKIES

Navegar por esta web coas cookies activadas no navegador conleva de maneira imprescindible a aceptación do uso das mesmas conforme a presente política. Se non aceptas o uso de cookies, podes bloquealas no navegador. As cookies permiten á web lembrar as túas prefefencias e recoñecerte en sucesivas visitas. Isto consíguese almacenando no teu equipo de navegación certa información sobre o teu uso da web. Algunhas das cookies utilízanse por nos e por terceiros.