O Acordo Trasantlántico para o Comercio e a Inversión (coñecido polo acrónimo en inglés TTIP) é un tratado que se está a negociar na actualidade entre os EEUU e a UE para, supostamente  incrementar o comercio entre ambos asinantes, pero que beneficia claramente a EEUU, xa que o dito tratado supón reducir as barreiras arancelarias co obxectivo de “mellorar a competitividade e o emprego”. Para iso, poñeríanse en marcha basicamente catro iniciativas (harmonización normativa, nova arquitectura política e xurídica entre empresas e institucións públicas, rebaixa de aranceis, marco favorábel á privatización de servizos) que, de se aprobaren, alterarían fondamente as regras de xogo básicas do estado social e de dereito europeo.
Os antecedentes deste acordo están no ano 2013
Este acordo busca establecer medidas que favorezan aos investidores, limitando a capacidade das Administracións Públicas para adoptar políticas nas áreas de saúde pública, medio ambiente e protección social e laboral  xerando un organismo “independente” que supervisará todas as regulamentacións e  e actos normativos da UE e  os Estados membros. Isto supón un asalto á soberanía dos estados e á democracia tanto a nivel central coma municipal cedendo poder  a favor dos lobbies empresarias que terán a capacidade de influír e modificar a lexislación actual e futura.
É aquí onde temos que falar das famosas ETN como actor internacional que permitiría a empresas trasnacionais acumular un poder económico sen precedentes con capacidade para obrigar aos gobernos chegando a alterar os logros do estado social e de dereito dos estados membros.
Dende FeC entendemos que o TTIP xera un marco de inseguridade xurídica e desprotección dos cidadáns fronte aos grandes complexos empresarias xa que pon o acento na necesidade de harmonizar os marcos regulamentarios de EUA e UE, de maneira que se elimine todo atranco aos negocios. Propón que os tribunais arbitrais do Dereito Corporativo Global sexan os que rexan as relacións entre institucións públicas e ETN de UE e EUA, co obxectivo de que se garanta a seguridade xurídica aos seus negocios fronte ás políticas públicas e aos dereitos humanos. 
Grandes mobilizacións en toda Europa en contra do TTIP
Tribunais de arbitraxe independentes que dependen das grandes empresas trasnacionais. Isto quere dicir que compromete a facultade dos representantes elixidos para administrar libremente as súas comunidades locais e promover as actividades industriais, o emprego e as iniciativas locais de toda índole.
Entender ademais que a supresión da barreiras arancelarias pode supoñer efectos negativos para algúns sectores como agricultura ou mesmo a supresión de certas barreiras a explotación, comercialización e extensión dos OMG, cunha regulación mais laxa nos EEUU. Feito posible de abriren os mercados europeos aos alimentos e materias primas de EUA.
Se ademais se fixese baixo unha converxencia regulamentaria á baixa en termos de normativa sanitaria, ambiental ou das denominacións de orixe, e se por riba as ETN puidesen denunciar ás institucións públicas que regulen fronte ao seu dereito a acceder aos mercados, isto tería unhas consecuencias moi negativas non só para as pequenas economías, para os pequenos produtores, ou tamén para certas empresas e produtos actualmente consolidados, por exemplo no ámbito dos produtos ecolóxicos.
Pero tamén falamos da educación superior supeditando esta a intereses económicos, atacando a sustentabilidade das universidades públicas, cos prexuízos que tería para a igualdade de oportunidades e o acceso universal á educación, facendo desta un privilexio e non un dereito.

 

Viñeta sobre o TTIP
Dende FeC entendemos que esta maior liberalización das relación comerciais EUA- UE tal como está entendida implicaría unha rebaixa dos estándares de dereitos dos cidadáns europeos e estadounidenses, é dicir, das persoas dos consumidores/as e dos traballadores/as, así como a protección do medio ambiente ou sobre alimentación enfrontándose aos beneficios das corporacións locais.
O TTIP non exclúe da negociación os servizos públicos, xa que existe a posibilidade de que tamén sexan incluídos. En todo caso, e sen facer unha mención explícita destes, favorécense as presións para a súa privatización mediante o establecemento das estruturas de converxencia regulamentaria e de Dereito Corporativo antes sinaladas. Persegue a liberalización total dos servizos públicos e abertura da prestación dos mesmos por parte das ETN o que atacaría de fronte un piar fundamental do Estado de Benestar, xa bastante vilipendiado por mor da crise económica.
Sumando a iso esta a opacidade coa que a Unión Europea e os Estados Unidos están a negociar este tratado,  unha opacidade e falta de transparencia que que caracterizou este proceso desde que a Unión Europea (UE) e os Estados Unidos de América (EUA) o puxesen en marcha en xuño de 2013.Entendemos que a aprobación do TTIP altera as regras do xogo democrático e permite en Europa a ofensiva total do neoliberalismo conservador xa que restrinxe a democracia e a autonomía local, suprime as competencias dos servizos públicos locais,  e abre a porta a privatización dos servizos públicos que pasan a ser xestionados por grandes corporacións trasnacionais, perante aos que os cidadáns estarían desprotexidos.
As consecuencias do TTIP
  
Fec entende que este tratado suporía por tanto, a mercantilización absoluta das novas vidas e o sometemento total da soberanía dos estados aos intereses das grandes corporacións. Consideramos vital alzar a nosa voz contra este ataque aos nosos dereitos e liberdades, pero sobre todo a perversión da democracia, na que serían os lobbies empresarias e as grandes empresas transnacionais as que acumularían o total do poder político, económico e social, nas que os cidadáns e as cidadás estarían nun espazo de desprotección total en todos os ámbitos, dende o acceso aos servizos públicos de calidade como a seguridade alimentaria ou a regulación consumidora.
É por todo isto que entendemos necesario presentar unha moción dirixida ao pleno relativa a declaración do Concello de Ferrol en oposición á aplicación do Tratado Trasantlántico de Comercio e Investimento (TTIP).